Menu

Modlitwa kolędowa
 o błogosławieństwo dla domu i rodziny

Drodzy Siostry i Bracia!

Przedłużeniem świątecznej atmosfery w polskiej tradycji jest wizyta duszpasterska w naszych domach, połączona z modlitwą i błogosławieństwem rodzin. Nie chcemy dopuścić́, aby pandemia zniszczyła tę wielowiekową tradycję. Ufając, że Pan Bóg oddali kiedyś́ od nas to trudne doświadczenie, a jednocześnie w poczuciu odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo, chcemy i w tym roku tradycję kolędowych spotkań kontynuować́, chociaż̇ w innej formie.

Najpierw zapraszamy Was do świątyni parafialnej według ustalonego porządku na Mszę św. odprawianą w Waszej intencji. Natomiast dopełnieniem modlitwy i spotkania w kościele niech będzie liturgia domowa, na którą złożą się̨: wspólna modlitwa i błogosławieństwo dla rodziny, błogosławieństwo małżonków i dzieci oraz – jeśli to możliwe – wspólne kolędowanie.

 

Kilka wskazówek jak przygotować́ się̨ do modlitwy:

Podaną niżej modlitwę̨ najlepiej odmówić́ po powrocie z nabożeństwa w kościele. Jeżeli macie zrobiony w domu ołtarzyk to zgromadźcie się̨ przy nim. Możecie również̇ spotkać́ się̨ przy stole, przy którym zazwyczaj wspólnie spożywacie posiłki (to podkreśli rodzinny charakter tej modlitwy). Nakryjcie go białym obrusem, postawcie na nim krzyż̇, świecę oraz naczynie z wodą świeconą̨.

Przed rozpoczęciem modlitwy dobrze byłoby przygotować Pismo Święte i znaleźć́ w nim fragment z Ewangelii według św. Łukasza: rozdział 19, wersety 1-10 (czyli Łk 19, 1-10). Dobrze byłoby odczytać́ ten fragment z Pisma Świętego, a nie z telefonu komórkowego, tabletu czy komputera. Niech odczyta go osoba dorosła lub starsze dziecko.

Wspólną modlitwę̨ niech poprowadzi ojciec lub matka rodziny. Jeżeli któryś z domowników (np. nastolatek) nie będzie chciał dołączyć́ do modlitwy, starajcie się się̨ go nie zmuszać́, lecz tylko delikatnie ponowić́ zaproszenie.

Po modlitwie można zjeść wspólnie kolację. Nie spieszcie się̨ i spokojnie porozmawiajcie ze sobą̨, dzieląc się̨ tym wszystkim, co aktualnie przezywacie w swojej rodzinie.

 

Oznaczenia skrótów: 
- P: prowadzący modlitwę̨ 
- W: wszyscy obecni.

 

Liturgia Domowa

Na początku zapalamy świecę, wówczas prowadzący modlitwę mówi:

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą̨ dzięki.

Potem wszyscy wykonują̨ znak krzyża, mówiąc:

W: W imię̨ Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W tym miejscu warto zaśpiewać́ wspólnie jedną z tradycyjnych kolęd, np. „Dzisiaj w Betlejem”.

PPanie Jezus Chryste, stajemy w Twojej obecności, aby polecić́ Twojej opiece nasz dom, rodzinę̨ i wszystko, co posiadamy. W tym roku nie ma z nami kapłana, który zawsze w Twoim imieniu przychodził do naszego domu, aby nas pobłogosławić́. Chcemy jednak pokornie prosić́ Cię̨ o Twoje błogosławieństwo, gdyż̇ mocno wierzymy w to, że jesteś́ nam życzliwy i pragniesz naszego szczęścia. Pozwól nam dobrze przeżyć́ tę chwilę wspólnej modlitwy.

Chwila ciszy

P: Panie Jezu, Ty przyrzekłeś́, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się̨ w Imię̨ Twoje, tam Ty jesteś́ pośród nich, zmiłuj się̨ nad nami.

W: Zmiłuj się̨ nad nami.

P: Chryste, Ty przez Mękę̨, Krzyż̇ i Zmartwychwstanie Twoje uczyniłeś́ nas współmieszkańcami świętych i domownikami Boga, zmiłuj się̨ nad nami.

W: Zmiłuj się̨ nad nami.

P: Panie Jezu, Ty przyrzekłeś́, że Ojciec Twój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w Imię̨ Twoje, zmiłuj się̨ nad nami.

W: Zmiłuj się̨ nad nami.

P: Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś́ do domu Zacheusza, przybądź́ i do nas ze swoim błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.
P: Teraz wysłuchajmy z uwagą słów z Ewangelii według św. Łukasza.

„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć́ Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż̇ był niskiego wzrostu. Pobiegł wiec naprzód i wspiął się̨ na sykomorę̨, aby móc Go ujrzeć́, tamtędy bowiem miał przechodzić́. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę̨ i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź́ prędko, albowiem dziś́ muszę się̨ zatrzymać́ w twoim domu”. Zszedł wiec z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę̨”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę̨ mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś́ zbawienie stało się̨ udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać́ i zbawić́ to, co zginęło”.

Chwila ciszy

P: Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś́ na ziemię, aby zamieszkać wśród nas, ludzi. Uświęciłeś́ dom rodzinny w Nazarecie i przyszedłeś́ do domu Zacheusza. Prosimy Cię̨, błogosław także naszą rodzinę̨ i nasz dom. Pozostań́ w naszej rodzinie i mieszkaj z nami przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Niech wszyscy codziennie doświadczamy Twojej obecności i pomocy. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Pomóż̇ nam wszystkim zwyciężać́ zło dobrem. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Pomóż̇ nam być otwartymi na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Chorym członkom naszej rodziny przywróć́ zdrowie, a naszych bliskich zmarłych przyjmij do chwały nieba. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

 

Następnie prowadzący odmawia modlitwę̨ błogosławieństwa:

P: Boże Ojcze, Ty jesteś́ źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczyć́ mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczą̨ jego próg.

Jezu Chryste, niech Twoja Krew chroni nas od wszelkiego zła i nieszczęścia. Zawierzamy się̨ Twemu miłosiernemu Sercu, pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas.

Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co mamy. Święty Józefie, powierzamy Ci opiekę̨ nad nami i naszym domostwem. Aniołowie i Świeci Boży, otaczajcie nas modlitwą, abyśmy mogli żyć́ w pokoju dzieci Boga.

 

Po tej modlitwie można przy śpiewie kolędy („Gdy Chrystus rodzi”) wspólnie przejść́ przez poszczególne pomieszczenia i pokropić́ je wodą świeconą̨. Po powrocie do miejsca modlitwy warto jeszcze odmówić́ modlitwę̨, w której najpierw małżonkowie wzajemnie się̨ pobłogosławią̨, a następnie pobłogosławią̨ swoje dzieci. Można przy tym skorzystać́ z formuł zamieszczonych poniżej. Na zakończenie wszyscy odmawiają̨ wspólnie modlitwę̨

 

P: Zakończmy naszą wspólną modlitwę̨ słowami, których nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus:

W: Ojcze nasz…

 

P: Dziś́ zbawienie stało się̨ udziałem tego domu. Niech wiec pokój i błogosławieństwo Boże spoczną̨ na tym domu i niech napełnią serca jego mieszkańców. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W:  Amen.
Wszyscy wykonują̨ znak krzyża, mówiąc:
W:W imię̨ Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Błogosławieństwo Małżonków

Najpierw mąż, a potem żona nadkłada ręce na głowę współmałżonka i modli się za niego, wypowiadając jego (jej) imię:

Boże Ojcze, błogosław moją żonę̨ (męża), [imię ..............], dotknij ją (jego) swoją Miłością̨.

Dziś́ przepraszam ją (jego) za: słowa, które zraniły jej (jego) serce; gesty, którymi sprawiłem (-am) jej (jemu) przykrość́; momenty, w których nie czuła (nie czuł) mojego wsparcia; unikanie się̨; brak czułości, serdeczności i szczerych rozmów.

[Imię ............], proszę̨ Cię̨, wybacz mi i przyjmij Boże błogosławieństwo – w Imię̨ Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kończąc, mąż (żona) kreśli znak krzyża na czole współmałżonka.

 

Błogosławieństwo Dzieci

Rodzice odczytują̨ wspólnie następującą̨ modlitwę̨:

Boże Ojcze, niewyczerpane Źródło życia i Stwórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś́ naszą wspólnotę̨ miłości. Spraw, prosimy, aby te nasze dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w naszym domu drogę̨ do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś́ do celu, jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Teraz rodzice kreślą̨ znak krzyża na czole swoich dzieci.