Menu

 

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru generalnego wykonawcy

Renowacja neogotyckiego Rzymskokatolickiego Kościoła Parafialnego

p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, zapewniająca bezpieczeństwo parafian i zwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy i obszaru Płaskowyżu Nałęczowskiego, realizowana w ramach Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 

Garbów, dnia 22 marca 2011 r.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie

Garbów 14

21-080 Garbów

 

Ogłoszenie o negocjacjach zmierzających do wyłonienia wykonawcy prac związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

– generalny wykonawca

 

Uwaga - niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Znalezienia Przemienienia Pańskiego, występująca jako Lider Projektu, ogłasza o wszczęciu postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy prac związanych z realizacją projektu „Renowacja neogotyckiego Rzymskokatolickiego Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, zapewniająca bezpieczeństwo parafian i zwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy i obszaru Płaskowyżu Nałęczowskiego, realizowana w ramach Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego”.

 

I.

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących rodzajów prac:

1.     Instalacja dolnego kolektora pionowego z montażem kotłowni i pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego,

2.     Roboty budowlane towarzyszące wykonaniu ogrzewania podłogowego w kościele,

3.     Montaż rusztowania zewnętrznego, roboty towarzyszące, czas pracy rusztowania,

4.     Remont zachodniej wieży kościoła (remont więźby dachowej, odnowienie fragmentu elewacji),

5.     Konserwacja elementów architektonicznych, instalacja odgromowa i podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą zagospodarowania terenu,

6.     Demontaż rusztowania rurowego zewnętrznego i roboty towarzyszące,

7.     Montaż rusztowania rurowego wewnętrznego i roboty towarzyszące,

8.     Roboty malarskie i prace wewnętrzne,

9.     Demontaż rusztowania wewnętrznego, czas pracy rusztowania oraz wywóz i utylizacja gruzu,

10. Instalacja systemu monitorująco-zabezpieczającego.

 

Nie dopuszcza się ofert częściowych lub wariantowych. Oferty mogą składać konsorcja podmiotów. W przypadku oferty konsorcjum, obejmuje ona wskazanie podmiotów wchodzących w jego skład.

 

Szczegółowy zakres prac, objętych wskazanymi wyżej działaniami, określa dokumentacja objęta projektem wyłonionym do dofinansowania w ramach konkursu nr 17/RPOWL/7.1/2009, dostępna do wglądu w siedzibie Lidera Projektu (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie). Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Proboszcz Parafii Garbów, tel./fax. (81) 5018046.

 

W przypadkach, w których dokumentacja objęta projektem odwołuje się do nazw handlowych określonych środków lub produktów, oferenci uprawnieni są do przedłożenia ofert odwołujących się do środków lub produktów równoważnych – zgodnie z pkt. VIII projektu budowlanego renowacji neogotyckiego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie (str. 10, tiret trzecie), objętego dokumentacją projektu. 

 

II.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

30 października 2011 roku

 

 

III.

Wymagania wobec oferentów:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac w obiektach zabytkowych, potwierdzające realizację zadań przy co najmniej 5 takich obiektach.

2. Wartość obrotów przedsiębiorstwa oferenta w ostatnim roku obrachunkowym nie mniejsza niż 1,5 miliona PLN.

W przypadku konsorcjów podmiotów uważa się powyższe warunki za spełnione, jeżeli członkowie konsorcjum spełniają je łącznie.

 

Wykaz dokumentów:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy danego państwa członkowskiego wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku konsorcjum, oferta musi obejmować wskazane wyżej dokumenty dla wszystkich uczestników konsorcjum.

2. Wykaz wykonanych/ wykonywanych robót związanych z doświadczeniem w prowadzeniu prac w obiektach zabytkowych.

 

Wykaz ten zawiera:

a) Nazwę zamawiającego,

b) Opis zakresu wykonywanych prac.

 

3. Dokumenty poświadczające wartość obrotów przedsiębiorstwa/konsorcjum oferenta w ostatnim roku obrachunkowym.

 

IV.

Sposób oceny spełniania warunków:


Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w treści niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zaprosi do negocjacji wykonawców, którzy spełniają w/w warunki i otrzymają najwyższe oceny w oparciu o podane poniżej kryteria kwalifikacji:

1) 10 udokumentowanych realizacji związanych z prowadzeniem prac w obiektach zabytkowych – 1 pkt.

2) Więcej niż 10 udokumentowanych realizacji związanych z prowadzeniem prac w obiektach zabytkowych – 2 pkt.

3) Więcej niż 15 udokumentowanych realizacji związanych z prowadzeniem prac w obiektach zabytkowych – 3 pkt.

4) Realizacja prac budowlanych w ramach projektów objętych dofinansowaniem ze środków europejskich – 2 pkt.

5) Referencje od zleceniodawców prac budowlanych – 2 pkt.

6) Legitymowanie się kadrą (zasoby ludzkie) posiadającą doświadczenie w realizacji prac z renowacją obiektów zabytkowych – 1 pkt.

W przypadku konsorcjów podmiotów uważa się każdy z powyższych warunków za spełniony, jeżeli członkowie konsorcjum spełniają je łącznie.

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiającego. Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób:

"Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach zmierzających do wyłonienia wykonawcy prac związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”

 

Wnioski należy składać w siedzibie Lidera Projektu do dnia 04 kwietnia 2010 r. do godziny 17.00.

 

V.

Negocjacje:


Liczba oferentów, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: od 1 do 4. Większa liczba oferentów zapraszana jest do negocjacji jedynie w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.

Zaproszeni oferenci zostaną powiadomieni o terminie negocjacji telefonicznie. W toku negocjacji oferenci przedstawiają oferty cenowe.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest regulamin prac komisji konkursowej.

 

VI.

Zastrzeżenia:


Wadium : nie wymagane.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Regulamin prac komisji konkursowej powoływanej do wyboru wykonawców prac związanych z realizacją projektu „Renowacja neogotyckiego Rzymskokatolickiego Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, zapewniająca bezpieczeństwo parafian i zwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy i obszaru Płaskowyżu Nałęczowskiego, realizowana w ramach Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego”

opracowany przez Lidera Projektu

 

1.     Reprezentujący Lidera Projektu ks. Kazimierz Podstawka udziela informacji potencjalnym oferentom, w tym udostępnia dokumentację niezbędną do sporządzenia oferty. Udostępniane potencjalnym oferentom informacje w żadnym przypadku nie mogą dotyczyć założeń finansowych dotyczących jakichkolwiek prac związanych z realizacją projektu.

2.     Do wyboru wykonawcy prac związanych z realizacją projektu  „Renowacja neogotyckiego Rzymskokatolickiego Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, zapewniająca bezpieczeństwo parafian i zwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy i obszaru Płaskowyżu Nałęczowskiego, realizowana w ramach Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego” powoływana jest komisja.

3.     Reprezentujący Lidera Projektu ks. Kazimierz Podstawka – przewodniczy Komisji.

4.     Reprezentujący Lidera Projektu powołuje od dwóch do czterech członków Komisji.

5.     Komisja obraduje, jeżeli obecnych na posiedzeniu jest obecnych 2/3 składu.

6.     Posiedzenia Komisji zwołuje Reprezentujący Lidera Projektu.

7.     Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Reprezentującego Lidera Projektu. Odpowiednio postanowienie to stosuje się do rozstrzygania sporów w ramach Komisji.

8.     Członkowie komisji, działając na podstawie treści ogłoszenia, uwzględniając  treść aplikacji podmiotu, sprawdzają spełnianie przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia kryteriów dopuszczających.

9.    Aplikacje spełniające kryteria dopuszczające poddawane są ocenie punktowej na podstawie treści ogłoszenia, uwzględniając treść aplikacji podmiotu. Ustalana jest liczba punktów osiągnięta przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia.

10. Podmiot spełniający kryteria dopuszczające zapraszany jest na negocjacje. Na negocjacje zaprasza Reprezentujący Lidera Projektu.

11. Data negocjacji ustalana jest przez Reprezentującego Lidera Projektu po zasięgnięciu opinii przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia, spełniające kryteria dopuszczające.

12. Kolejność negocjacji z poszczególnymi podmiotami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia ustalana jest przez komisję w drodze losowania.

13. Negocjacje prowadzone są w toku rozmowy z danym podmiotem ubiegającym się       o udzielenie zamówienia. W rozmowie tej nie mogą uczestniczyć pozostali ubiegający się o udzielenie zamówienia.

14. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego. Do oferty przedkładane są dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania oferenta.

15. W trakcie negocjacji każdy z członków komisji uprawniony jest do zadania pytania podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie zamówienia.

16. Członkowie komisji zapoznają się z ofertą podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz działają w celu ustalenia w toku negocjacji ceny uwzględniającej cele oraz założenia projektu.

17. Po zakończeniu rozmów z podmiotami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, komisja przyznaje punkty za wartość oferty cenowej w następujący sposób: najwyższa cenowo oferta otrzymuje 1 pkt, kolejne (o coraz mniejszej wartości) – 2 pkt., 3 pkt., 4 pkt. – itd w zależności od liczby oferentów uprawnionych do uczestniczenia w negocjacjach.

18.  W przypadku gdy komisja poweźmie wątpliwość co do podstaw opracowania oferty cenowej, uprawniona jest przyznać 1 pkt., niezależnie od relacji danej oferty wobec innych ofert przedłożonych przez podmioty zaproszone do negocjacji. W takim przypadku w protokole określa się podstawy powziętych wątpliwości.

19. Ubiegający się o udzielenie zamówienia zapraszani są do pomieszczenia, w którym obraduje komisja w celu przedstawienia swoich ustaleń. Ubiegającym się o udzielenie zamówienia wskazuje się na podstawy przyznania określonej liczby punktów. Oferenta, który uzyskał najwyższą wartość punktową zaprasza się do podpisania umowy informując, że w przypadku braku jej zawarcia w oznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest zaproponować podpisanie umowy pomiotowi, który uzyskał drugą co do wartości liczbę punktów.

20. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokół podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu oraz oferenci. Wszystkie dokumenty związane z negocjacjami stanowią załącznik do protokołu.

 

 

Przyjęto dnia 17 marca 2011 r.