Menu

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej składa się z 7 tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Matki Bożej. Rozważając te tajemnice w szczególny sposób czcimy Matkę Boską Bolesną i upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci.

Różaniec rozpoczynamy znakiem krzyża i słowami: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Każda tajemnica, którą poprzedza wstęp do rozważanej tajemnicy, składa się z: 1 raz Ojcze nasz... 7 razy Zdrowaś Maryjo... 1 raz Chwała Ojcu...

Na zakończenie różańca odmawia się 3 razy Zdrowaś Maryjo... (na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała).

 

1.  Proroctwo Symeona. 

Owoc tajemnicy: poddanie się woli Bożej.Uczymy się od Maryi przyjmować z pokorą i poddaniem się woli Bożej wszystko, co nas każdego dnia spotyka...

 

2.  Ucieczka do Egiptu.

 Owoc tajemnicy: słuchanie głosu Bożego.Trzeba nam się wyciszyć zewnętrznie i wewnętrznie, by tak jak Maryja  usłyszeć i zrozumieć głos przemawiającego w naszych sercach Boga i być Mu posłusznym.

 

3.  Szukanie Jezusa,który pozostał w świątyni. 

Owoc tajemnicy: tęsknota za Jezusem.Gdy przez grzech utracę Jezusa, Jego łaskę - czy  szukam Go gorliwie, jak to czyniła Maryja i św. Józef, i czy szukam Go w kościele, u kratek konfesjonału...?

 

4.  Spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż.

 Owoc tajemnicy: cierpliwe zno- szenie krzyżów.Muszę o tym pamiętać, że gdy cierpię, nie jestem sam. Obok mnie idzie Chrys- tus i wspomaga mnie swoją łaską. Również i Matka Boska Bolesna mi towa- rzyszy jak Swojemu  Synowi, Jezusowi. Czy myślę o tym, gdy mnie przygniata krzyż, i czy do Nich się modlę?

 

5.  Śmierć Jezusa na krzyżu. 

Owoc tajemnicy: wyrzeczenie się samego siebie.Jezus umiłował nas aż do końca. Oddał swoje życie za nas.W testamencie krzyża oddał nam również Swoją Matkę. Czym się więc odpłacę za tę wielką Jego miłość? Będę umierał dla grzechu, by żyć dla Boga.

 

6.  Zdjęcie z krzyża ciała Jezusowego.

Owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy.Wraz z Maryją stanę pod krzyżem i będę rozważał cierpienia i śmierć Jezusa. Żałując szczerze za swe grzechy będę się starał, aby Męka Jezusa i Jego śmierć na krzyżu nie były dla mnie daremne. Dopomóż mi w tym Matko Bolesna.

 

7.  Złożenie Jezusa do grobu.

 Owoc tajemnicy: prośba o szczęśliwą śmierć.Najważniejszą sprawą dla człowieka żyjącego na tym świeci jest troska o zbawienie duszy.

Czy staram się o to, by trwać w łasce Bożej i czy modlę się każdego dnia do Matki Boskiej o łaskę  szczęśliwej śmierci?